Optimalizácia

Optimalizácia daňových a odvodových výdavkov

Úprava základu dane, t. j. daňová optimalizácia predstavuje spôsob využívania legálnych opatrení a postupov v súlade s platnými právnymi predpismi na zníženie základu dane daňovníkov, ich daňovej povinnosti a následne aj výšky odvodov.


 

Daňová optimalizácia má mnoho foriem a nie je univerzálna, nakoľko treba prihliadať na konkrétne špecifiká každého daňovníka. Daňovníci by nemali svoju daňovú optimalizáciu plánovať iba z krátkodobého hľadiska, ale mali by sa zamerať predovšetkým na horizont viacerých zdaňovacích období (odporúčame 4 roky). V období posledných mesiacov každého roka by sa mali sústrediť najmä na dlhodobý majetok, zásoby, záväzky a pohľadávky. Štatutári obchodných spoločností na účely daňovej optimalizácie môžu využiť kúpu dlhodobého majetku, ktorý budú mať k 31.12. evidovaný v evidencii majetku a ktorý nie je vylúčený z odpisovania pred koncom roka.

  • Ďalšou možnosťou, ako znížiť základ dane je nákup hmotného majetku, ktorého obstarávacia cena je nižšia ako 1700,- eur a doba použiteľnosti je kratšia ako jeden rok. V takomto prípade sa výdavok uplatňuje v daňových nákladoch v plnej výške.
  • Dlhodobou daňovou optimalizáciou je prerušenie odpisovania určitej skupiny majetku v zdaňovacom období s vykázanou stratou a predĺženie doby odpisovania.
  • Spoločnosti môžu využiť na úpravu základu dane aj umorovanie daňových strát z predchádzajúcich zdaňovacích období (4 roky)
  • Daňová optimalizácia zahŕňa aj úhradu záväzkov, ktorým uplynulo viac ako 36 mesiacov od ich doby splatnosti. V prípade, že ich spoločnosť neuhradí, je povinná ich v zmysle § 17 ods. 27 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov zahrnúť do základu dane. Zníženie základu dane môžu obchodné spoločnosti ovplyvniť uhradením takých nákladov, ktorých zahrnutie do daňových výdavkov je podmienené ich úhradou, napríklad nájomné platené fyzickým osobám, zmluvné pokuty a úroky z omeškania.

 

Tvorba daňovo uznateľných opravných položiek k pohľadávkam, pri ktorých je riziko, že ich dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí, slúži na zníženie základu dane obchodných spoločností.

SZČO – Samostatne zárobkovo činné osoby na znižovanie základu dane na konci roka vyžívajú spôsoby uplatňované v obchodných spoločnostiach, majú však aj ďalšie možnosti.

  • Podnikatelia pri daňovej optimalizácii môžu využiť uplatnenie paušálnych výdavkov.
  • Vtedy nespracovávajú účtovníctvo, ale vedú iba evidenciu o príjmoch, zásobách a pohľadávkach.
  • Hlavnou formou znižovania základu dane podnikateľov je uplatňovanie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (manžela) v prípade dosiahnutia aktívnych príjmov v zmysle ustanovení § 5 a § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
  • Daňovník si nemôže znížiť základ dane z pasívnych príjmov, t. j. z príjmov z prenájmu nehnuteľností podľa § 6 ods. 3, z príjmov z kapitálového majetku podľa § 7 a z ostatných príjmov podľa § 8 zákona o dani z príjmov.
  • Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka je vo výške 19,2 násobku platného životného minima (3 803,33,-€/rok). Výška životného minima v roku 2014 je 198,09 eura vyhlásená Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodina SR č. 194/2011 Z. z. To znamená, že nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka po zaokrúhlení je vo výške 3 644,74 eura. Nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka si môže daňovník uplatniť po splnení podmienok podľa § 11 ods. 2 zákona o dani z príjmov. Pri uplatňovaní nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (manžela) daňovník postupuje v súlade s ustanoveniami § 11 ods. 3 až 5 zákona o dani z príjmov.
  • Samostatne zárobkovo činné osoby môžu na daňovú optimalizáciu využívať uplatňovanie nezdaniteľných príjmov a oslobodení od dane. Tak ako obchodné spoločnosti, môžu aj podnikatelia pri znižovaní základu dane využiť umorovanie straty z predchádzajúcich zdaňovacích období.

 

NAPÍŠTE NÁM

Radi Vám pomôžeme pri spravovaní Vašich financií

 * - povinné položky