O nás

Naša spoločnosť zabezpečuje kompletný servis týkajúci sa spracovania podvojného účtovníctva, miezd a personalistiky, založenia obchodných spoločností a ich zmien, podnikateľského poradenstva, využitia aktívnych nástrojov zamestnanosti s dôrazom na ušetrenie a získanie finančných zdrojov.

Celý proces začína konzultáciou a analýzou Vašich podnikateľských aktivít.

Následne Vám na základe niekoľkoročných skúseností poradíme a odporučíme najlepšie riešenie Vašich požiadaviek a problémov.

24

ROKOV
SKÚSENOSTÍ

99

VIAC AKO 1000 ZALOŽENÝCH
SRO

99

VIAC AKO 1000 ZMIEN v OBCHODNOM REGISTRI

99

Stovky zápisov cudzincov do Obchodného registra

Aktuálne

Hranica zárobku za rok 2019 pre neplatenie sociálnych odvodov v roku 2020

Ak ste SZČO, toto by vás mohlo zaujímať. Štatistický úrad SR dnes zverejnil priemernú mesačnú mzdu v hospodárstve za 4. štvrťrok 2018 a zároveň aj za rok 2018. Preto je možné určiť minimálny vymeriavací základ pre platenie sociálneho poistenia a z toho určiť hranicu zárobku za rok 2019 pre neplatenie odvodov do Sociálnej poisťovne od roku 2020.

Vývoj priemernej mzdy za rok 2018 bol nasledovný:

  • 1. štvrťrok – 955 €,
  • 2. štvrťrok – 1 004 €,
  • 3. štvrťrok – 992 €,
  • 4. štvrťrok –  1 101 €,
  • priemer –  1 013 €.

Z tohto priemeru sa dá určiť minimálny vymeriavací základ na platenie odvodov pre rok 2020, ktorý je 506,50 €. A z neho určiť hranicu zárobku/príjmu za rok 2019, ktorá činí 6 078 €. Za rok 2018 bola hranica príjmu 5 724 €.

Takže, pre všetkých podnikateľov (fyzické osoby), ktorí nechcú platiť odvody do Sociálnej poisťovne od 01.07. resp. 01.10.2020 za podané daňové priznanie za rok 2019, je toto tá dôležitá hranica zárobku. Ak bude váš zárobok vyšší ako 6 078 €, budete povinný tieto odvody platiť.

Taktiež je možné z tejto sumy určiť minimálne odvody do poisťovní od 01.01.2020:

  • zdravotné odvody 70,91 € resp. 35,45 € (14 % resp. 7 %),
  • sociálne odvody 167,89 € (33,15 %)

Pozn.: Informácie sú vypočítané na základe zverejnených štatistík a súčasnej legislatívy.
[Zdroj: Štatistický úrad SR]

Povinnosť auditu od roku 2020

Od roku 2020 sa zdvojnásobujú veľkostné kritériá, po splnení ktorých sa bude firiem týkať povinnosť auditu a zároveň sa ich okruh rozširuje o v.o.s. a k.s. Dňa 15.10.2019 schválila Národná rada Slovenskej republiky novelu zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o účtovníctve”).

Najväčšie zmeny v zákone o účtovníctve sa týkajú povinností overovania účtovnej závierky audítorom. Povinnosť overiť účtovnú závierku audítorom vo verejnej obchodnej spoločnosti a komanditnej spoločnosti od 2020 V znení zákona o účtovníctve platnom do konca roku 2019 je ustanovená povinnosť overiť audítorom riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku pre družstvá a pre akciovú spoločnosť, jednoduchú spoločnosť na akcie a pre spoločnosť s ručením obmedzeným, ak spĺňajú veľkostné kritériá.

Od 1.1.2020 majú povinnosť overiť riadnu a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku aj verejná obchodná spoločnosť a komanditná spoločnosť, ktoré splnia veľkostné kritériá. Prvýkrát budú mať povinnosť overiť účtovnú závierku za účtovné obdobie začínajúce najskôr 1.1.2020. Veľkostné kritériá pri povinnosti overenia účtovnej závierky audítorom od roku 2020.

Do konca roka 2019 má povinnosť overiť riadnu a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku družstvo, akciová spoločnosť, jednoduchá spoločnosť na akcie a spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia splnila aspoň dve z nasledujúcich podmienok:

1. celková suma majetku presiahla 1 000 000 eur,

2. čistý obrat presiahol 2 000 000 eur,

3. priemerný prepočítaný počet zamestnancov v účtovnom období presiahol 30.

V účtovnom období začínajúcom najskôr 1.1.2020 bude mať povinnosť overiť účtovnú závierku audítorom družstvo, akciová spoločnosť, jednoduchá spoločnosť na akcie, spoločnosť s ručením obmedzeným, verejná obchodná spoločnosť a komanditná spoločnosť, ktorá ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia splnila aspoň dve z nasledujúcich podmienok:

1. celková suma majetku presiahla 2 000 000 eur,

2. čistý obrat presiahol 4 000 000 eur,

3. priemerný prepočítaný počet zamestnancov v účtovnom období presiahol 30.

Splnenie veľkostných kritérií v znení účinnom do 31.12.2019 sa posúdi za účtovné obdobie končiace najneskôr k 31.12.2019.