Zápis zahraničnej osoby do obchodného registra

TOP SLUŽBA

Fyzická osoba s trvalým bydliskom mimo územia Slovenskej republiky (cudzinec) môže na území Slovenskej republiky podnikať za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu ako slovenská osoba. Túto službu poskytujeme  najmä pre ukrajinských občanov.

Vydanie osvedčenia o živnostenskom podnikaní (podnik zahraničnej osoby)

Cudzinec fyzická osoba je oprávnená podať ohlásenie živnosti na príslušný živnostenský úrad. Ohlásenie sa podáva na predpísanom tlačive. 

Oprávnenie cudzinca – fyzickej osoby s bydliskom mimo členského štátu Európskej únie alebo členského štátu Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj – podnikať na území Slovenskej republiky však vzniká až zápisom do obchodného registra.

Návrh na zápis cudzinca fyzickej osoby (podnik zahraničnej osoby) do obchodného registra          

Prílohami návrhu sú najmä:

  • rozhodnutie zahraničnej osoby o zriadení podniku zahraničnej osoby na území Slovenskej republiky,
  • listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania (osvedčenie o živnostenskom podnikaní),
  • osvedčenie o zápise zahraničnej osoby do obchodného registra alebo inej evidencie, ktoré obsahuje číslo zápisu, ak právo štátu, ktorým sa zahraničná osoba spravuje, ustanovuje povinnosť zápisu zahraničnej osoby do obchodného registra alebo inej evidencie, alebo písomné vyhlásenie zahraničnej osoby, že právo štátu, ktorým sa spravuje, neustanovuje povinnosť zápisu zahraničnej osoby do obchodného registra alebo inej evidencie,
  • doklad o preukázaní vlastníckeho alebo užívacieho práva, ktoré užívanie nehnuteľnosti alebo jej časti ako miesta podnikania nevylučuje (napríklad nájomná zmluva) alebo súhlas vlastníka nehnuteľnosti alebo jej časti so zápisom nehnuteľnosti alebo jej časti do obchodného registra,
  • podpisový vzor vedúceho podniku zahraničnej osoby,
  • čestné vyhlásenie.

Zápis cudzinca do obchodného registra – poplatky

Poplatok za zápis cudzinca (fyzickej osoby) do obchodného registra v prípade, ak sa návrh podáva elektronicky je 75 €.

Zápis cudzinca do obchodného registra – lehota na rozhodnutie

Obchodný register má na rozhodnutie lehotu 2 pracovných dní od podania návrhu a zaplatenia súdneho poplatku.

Napíšte nám

* - povinné položky

overovací kód